بخش پشتیبانی

مدیریت ریسک و سرمایه

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک ثابت

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد ) این روش…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – مدیریت هرمی

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی ) در روش مدیریت هرمی…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – آنتی مارتینگل

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( آنتی مارتینگل )  اشاره شد که در…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – میانگین هزینه

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( میانگین هزینه ) در بحث قبلی مطرح…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش مارتینگل

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مارتینگل ) مارتینگل به اختصار به روشی…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش حجم ثابت

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( حجم ثابت ) مدیریت سرمایه به تصمیماتی…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – وابستگی معاملات

وابستگی معاملات وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله به…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – نسبت بازگشت از زیان

نسبت بازگشت از زیان یا Drawdown  این مفهوم به طور ساده بیان می کند…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – حفظ ریسک

حفظ ریسک در طول یک معامله تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری در کاهش…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک و رابطه با سود

ریسک و رابطه با سود ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته…