بخش پشتیبانی

مدیریت ریسک و سرمایه

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک ثابت

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد )   این…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – مدیریت هرمی

روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی )   در روش مدیریت…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – آنتی مارتینگل

روش های مدیریت ریسک و سرمایه (آنتی مارتینگل)   اشاره شد که در روش…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – میانگین هزینه

روش های مدیریت ریسک و سرمایه (میانگین هزینه)   در بحث قبلی مطرح شد…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش مارتینگل

روش های مدیریت ریسک و سرمایه (مارتینگل)   مارتینگل به اختصار به روشی گفته…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش حجم ثابت

روش های مدیریت ریسک و سرمایه (حجم ثابت)   مدیریت سرمایه به تصمیماتی گفته…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – وابستگی معاملات

وابستگی معاملات   وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – نسبت بازگشت از زیان

نسبت بازگشت از زیان یا Drawdown    این مفهوم به طور ساده بیان می…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – حفظ ریسک

حفظ ریسک در طول یک معامله   تکنیک کاهش حجم، تکنیک موثری در کاهش…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک و رابطه با سود

ریسک و رابطه با سود ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته…