بخش پشتیبانی

Eurusd

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیل یورو به دلار آمریکا

تحلیل یورو به دلار آمریکا – 20 مارس 2019

5.0 02 تحلیل یورو به دلار آمریکا EURUSD Analysis   شرایط اقتصادی به ماکزیمم…

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیل یورو به دلار

تحلیل یورو به دلار – 21 ژانویه 2019

5.0 02 تحلیل یورو به دلار EURUSD Analysis در ابتدا به اقتصاد ناحیه یورو…

www.fxcma.com, EURUSD Analysis تحلیل یورو به دلار

تحلیل یورو به دلار – 29 اکتبر 2018

5.0 01 EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 29 October 2018 Key Support:…

www.fxcma.com, EURUSD Analysis تحلیل یورو به دلار آمریکا

تحلیل یورو به دلار – 11 اکتبر 2018

5.0 01 EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 11 October 2018 Key Support:…

www.fxcma.com, EURUSD 28 august 2018

EURUSD Analysis – 28 August 2018

5.0 01 EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 28 August 2018 Key Support:…

www.fxcma.com, eurusd analysis تحلیلی یورو به دلار

EURUSD Analysis – 15 August 2018

0.0 00 EURO Vs US Dollar – EURUSD UPDATE: 15 August 2018 Key Support:…

www.fxcma.com, eurusd analysis

EURUSD Analysis – 02 August 2018

0.0 00 EURO Vs US Dollar UPDATE: 02 August 2018 Key Support: 1.1609, 1.1580, 1.1499…

www.fxcma.com , EURUSD Analysis

EURUSD Analysis – 17 July 2018

0.0 00 EURO Vs US Dollar UPDATE: 17 July 2018 Key Support: 1.1510, 1.1368…

www.fxcma.com , eurusd analysis

EURUSD Analysis – 02 July 2018

0.0 00 EURO Vs US Dollar  Update: 02 July 2018 Key Support: 1.1510, 1.1412, 1.1338…

www.fxcma.com , EURUSD Analysis

EURUSD Analysis – 25 February 2018

5.0 01 EURUSD Analysis In the analysis of 7 November 2017, the EurUsd rate,…