بخش پشتیبانی

Nikkei

www.fxcma.com, Nikkei Analysis تحلیل نیکی ژاپن

تحلیل شاخص نیکی ژاپن

5.0 03 تحلیل شاخص نیکی ژاپن Nikkei با نماد JPN225   شاخص نیکی ژاپن…