ریسک و رابطه با سود

ریسک به روی دادن یا روی ندادن اتفاقی گفته می شود که منجر به زیان یا ایجاد پیامدهای ناخوشایند شود.

ریسک در بازار های مالی به شرایطی اشاره می شود که شرایط یک معامله یا شرایط حساب منجر به نتیجه ای غیر از نتیجه اولیه مورد انتظار شود.

نکته کلیدی : هر عاملی که سود مورد انتظار یک معامله یا موجودی حساب را تهدید کند باید از طرف معامله گر در نظر گرفته شود و برای مهار آن راهکار اندیشیده شود.

ریسک ها در بازارهای مالی بصورت زیر طبقه بندی می شوند:

  • عملیات انسانی
  • ریسک شرایط بازار
  • ریسک کارگزار

ریسک انسانی را می توان بوسیله مکتوب کردن شرایط معاملاتی یا مکانیزه کردن شرایط تا حدود بسیار کم کرد.

ریسک کارگزار را نیز می توان بوسیله انتخاب کارگزار مناسب و خوش سابقه تا حدود بسیار زیادی کم کرد.

اما ریسک بازار که به نوعی می توان ریسک معاملات در نظر گرفت از مهمترین دلایل زیان است.

برای اینکه ریسک معامله محاسبه شود باید احتمال به سود رسیدن معامله در کنار مقدار سود به زیان در نظر گرفته شود از این فرمول با نام امید ریاضی نام برده می شود و همیشه باید نسبت طرف سود، بزرگتر از نسبت طرف زیان ده باشد تا شرایط برای اقدام به یک معامله مثبت ارزیابی شود.

({کارمزد + مقدار زیان} * شانس زیان)< (مقدار سود * شانس سود)

این فرمول بیان می کند باید وارد معامله ای شد که شانس به سود رسیدن و مقدار سود آن به صرفه باشد.

به عنوان مثال اگر انجام معامله ای که احتمال به سود رسیدن آن 0.7 است نسبت به احتمال زیان آن که 0.3 است باید مقدار حد سود و زیان آنها به علاوه مقدار کارمزدها مشخص شود تا معلوم شود این معامله برای انجام به صرفه است یا خیر؟

در مثال فوق اگر حد سود 40 پوینت و حد زیان 30 پوینت باشد و کارمزد 4 پوینت اسپرد باشد:

10.2 = (0.3 * {30 +4})                    28 = (0.7 *40)

همانطور که مشاهده می شود از آنجا که طرف سود شانس بسیار بیشتری برای کسب سود دارد این معامله مقرون به صرفه است و اگر عوامل احتمال آن به هر حد زیان و سود آن درست تشخیص داده شده باشد شانس بسیار خوبی برای به سود رسیدن دارد.

نسبت ریسک به بازده یا سود به ضرر ( RISK TO REWARD Ratio )

برای اینکه احتمال نسبت پست قبل بهبود حاصل کند نه تنها توصیه می شود معاملاتی انجام شود که احتمال سودآوری بیشتری دارند بلکه توصیه می شود نسبت سود انتظاری از معامله یا همان بازده 1.5 برابر نسبت ریسک یا به نوعی حد زیان معامله باشد. بدین معنی که اگر حد سود بزرگتر از 1.5 برابر حد زیان نبود از انجام معامله صرف نظر شود.

برای مثال اگر بر اساس پیش بینی حد زیان یک معامله 30 پوینت در نظر گرفته شود و حد سود بر حسب تحلیل شرایط بازار 40 پوینت باشد به دلیل اینکه 1.5 برابر 30 پوینت فاصله قیمت ورود تا حد زیان 45 پونیت می شود در حالی که حد سود 40 پوینت است باید از انجام این معامله صرف نظر شود.

دقت کنید: در این بحث نمی گوییم چون حد زیان 30 پوینت است باید حد سود 45 پوینت باشد، بلکه اول برحسب شرایط بازار حد سود و زیان و نقاط بازگشتی قیمت تعریف می شود و سپس این نسبت را در نظر می گیریم تا اگر این نسبت بین حد زیان و حد سود برقرار نمی باشد از انجام معامله صرف نظر شود.

این نسبت در کنار احتمال مثبت به سود رسیدن معامله شانس موفقیت در یک معامله را افزایش می دهد و این دو نسبت بوسیله سوالات کلیدی انجام معامله اگر پاسخ درستی داشته باشند احتمال زیان در حساب تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (18 امتیاز)
5/5 - (18 امتیاز)