تحلیل سهام لکما – کارخانجات مخابراتی ایران

همانطور که در چارت مشخص است قیمت به سمت مهمترین مقاومت خود حمله نموده است و سرعت رشد بالا نوید شکست این مقاومت در روزهای آتی را می دهد.

هرگاه قیمت از حدود 90 الی 96 تومان عبور کند بنظر در میان مدت اهداف 149 و 275 تومان در دسترس باشد.

می بایست قیمت را زیر نظر داشت تا اینکه عبور قیمت را از محدوده 90-96 رویت شود

سهام لکما ، لکما سهام ، تحلیل لکما ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، LeKema ، lekema Analysis

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)