LeKema Share Analysis

Update: 28 August 2018

( تحلیل سهام لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران 

تاریخ : 6 شهریور ماه 1397

همانطور که در چارت مشخص است قیمت به سمت مهمترین مقاومت خود حمله نموده است و سرعت رشد بالا نوید شکست این مقاومت در روزهای آتی را می دهد. هرگاه قیمت از حدود 90 الی 96 تومان عبور کند بنظر در میان مدت اهداف 149 و 275 تومان در دسترس باشد

سهام لکما ، لکما سهام ، تحلیل لکما ، تحلیل بورس ،، تحلیل سهام ، بورس ، اقتصاد ، LeKema ، lekema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397
Rate this post