تحلیل سهام کالسیمین

تاریخ: 29 تیر ماه 1397

کالسیمین طی 3 سال گذشته در یک کانال صعودی در حرکت است مجدد در حال نزدیک شدن به کف این کانال صعودیست. انتظار داریم طی ماه سپتامبر اگر کف کانال حفظ شود در محدوده 4500 الی 4750 ریال موقعیت خرید مناسبی فراهم گردد. بطوریکه طی 6 الی 7 ماه قیمت به محدوده 7800 الی 9000 ریال صعود کند.