تحلیل سهام کاما

تاریخ: 29 تیر ماه 1397

کاما پس از رشدی که از ابتدای سال 2016 آغاز شد و منجر به حدود 100 درصد بازدهی گردید وارد اصلاح این رشد شد و بنظر طی دو ماه آینده و در حدود 3200 الی 3300 ریال مستعد پایان اصلاح باشد. البته مقداری از ریزش قیمت از قیمت های امروز تا هدف مذکور میتواند بوسیله سود تقسیمی طی شود. از محدوده ذکر شده انتظار رشد صد درصدی قیمت تا انتهای سال 97 را داریم که در نتیجه این رشد در مجموع بازدهی سال های 2012 و 2013 مجدد تکرار شوند.