بخش پشتیبانی

bama

www.fxcma.com ,Bama Analysis

تحلیل کاما – 29 تیرماه 1397

تحلیل سهام کاما تاریخ: 29 تیر ماه 1397 کاما پس از رشدی که از…