ارتباط بازار ارز با سایر بازاهای مالی

با جهانی شدن ارتباطات بازار ارز را بازار مبنا می نامند. در دنیای امروز بازار ارز نقش کلیدی در جابه جایی ارزها و کالاها دارد. بازار ارز از یکسو یکسان کننده قیمت کالاهای فیزیکی در سراسر جهان است و از سوی دیگر امکان جابه جایی سرمایه را در کل جهان تسهیل می کند و البته امروزه به جای جابه جایی مستقیم ارز این اعتبارات ارزی هستند که حجم عمده مبادلات را می سازد. در شرایط امروزی که شرایط اقتصادی ، مرزها را از بین برده است بازار ارز از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. به همین دلیل است که به طور فزاینده ای حجم نقدینگی بازار ارز افزایش پیدا میکند.

بازار ارز را امروزه مرکز سایر بازاها می دانند . نقش پر رنگ سرمایه در دنیای امروز باعث شده است که برای هرگونه جابه جایی سرمایه بازار ارز تعیین کننده باشد. امروزه بازار ارز سه وظیفه کلی را ایفا میکند:

الف) عوامل بازرگانی مثل جابه جایی کالا و خدمات

ب) جابه جایی دارایی های مالی برای کسب سود

ج) پوشش ریسک برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش سرمایه و دارایی

این سه هدف موجب می شود از یک سو بازار ارز واسطه بین بازار کالا و خدمات فیزیکی باشد و از سوی دیگر واسطه ای بین بازارهای سرمایه اعم از اوراق بهادار و اوراق قرضه باشد در نتیجه وظیفه یک معاملگر نه تنها درک شرایط بازار ارز است بلکه به عوامل و شرایطی که خارج از بازار ارز بر بازار ارز تحمیل می شود نیز باید اشراف داشته باشد از جمله این شرایط می توان به تحلیل سایر بازارها ، شرایط اقتصادی بین المللی ، شرایط سیاسی و بحران ها و غیره اشاره . این شرایط به مرور در طول نوشتار های آینده مورد بررسی قرار میگیرد اما قبل از اینکه به تحلیل و بررسی شرایط بیرونی برای تحلیل ارزها بپردازیم لازم است که به تحلیل و بررسی شرایط درونی ارزها و جفت ارزها در بازار به لحاظ بنیادی بپردازیم.