انواع بحران

بحران ها به شرایطی گفته می شود که روال عادی زندگی در یک کشور یا محدوده تغییر پیدا کند. در بازار ارز بحران هایی تاثیر گذار است که شرایط و عوامل اقتصادی را دستخوش تغییر کند بحران ها یا اخباری که تاثیر اقتصادی نداشته باشند تاثیر خاصی بر نرخ ارز کشور مربوطه نمی گذارند.

بحران ها به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:

  • بحران اقتصادی : بحرانی که بر اساس نامساعد شدن شرایط اقتصادی بر روی یکی از سه رکن اقتصادی که عبارتند از رشد اقتصادی ، تورم و یا اشتغال شکل می گیرد. این بحران بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی به لحاظ کوتاه مدت یا بلند مدت بودن رفاه اقتصادی کل افراد جامعه را کم می کند. این بحران به شدت می تواند بر روی نرخ ارز تاثیر گذار باشد. یکی از نمونه های اخیر بحران در سال 2008 در ایالات متحده آمریکا و در بخش اعتبارات بوجود آمد که کاملا بر روی دیگر بخش های اقتصادی تاثیر عمیقی داشت و حتی این تاثیر منجر به انتشار بحران به دیگران نقاط جهان نیز شد.
  • بحران طبیعی : این بحران بر حسب شرایط طبیعی بوجود می آید. نمونه های زلزله ، سیل ، آتشفشان ، سونامی و غیره نمونه های بارزی هستند که در سالهای اخیر از این دست بحران بوجود آمده و بر نرخ ارز کشورهای درگیر بحران تاثیر گذاشته است. این بحران در کوتاه مدت معمولا منجر به تضعیف ارز محلی می شود اما در میان مدت با برطرف شدن شرایط بحرانی تضعیف ارز محلی ادامه نخواهد داشت و چه بسا تقویت ارز محلی به دو دلیل زیر ایجاد می شود

الف) جریان سرمایه جدید به کشور درگیر بحران: در شرایطی که بحران طبیعی در کشوری ایجاد می شود جریان سرمایه خارجی به سوی کشور مورد نظر می آید و تقاضا برای ارز محلی را در مقابل ارزهای خارجی بالا می برد. سرمایه مورد نظر یا بوسیله کمک های بین المللی از طرف کشورها یا سازمان های بین المللی وارد می شوند و یا به دنبال سرمایه ناشی از بیمه های بین المللی که برای پوشش ریسک وارد می شوند ارز محلی تقویت می شود

ب) دلیل دوم تقویت ارز محلی بالا رفتن میزان اشتغال ، سرمایه گذاری های جدید و ایجاد بازارهای جدید در کشور مورد نظر است.

این دو موضوع در کنار یکدیگر منجر به جلوگیری از روند تضعیف و در بسیاری موارد تقویت ارز محلی تقویت می شود

  • بحران های احتماعی – سیاسی : اینگونه بحران ها باید از دیدگاه اقتصادی و اثرات آن بر روی شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد. به دلیل آنکه این بحران ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته چندان دامنه دار و وسیع نمی باشد اثر بسیار اندکی در بازار ارز ایجاد می کنند
  • جنگ و تهدیدات تروریستی : کلیه جنگ ها و تهدیدات تروریستی که در یک دوره کوتاه مدت مثلا در کمتر از یک ماه یا حداکثر سه ماه به اتمام برسند نه تنها تضعیف ارز محلی را به وجود نمی آورند بلکه تقویت ارز محلی را به همراه دارند. کلیه جنگ ها و تهدیدات تروریستی که بیشتر از سه ماه طول بکشند کاملا منجر به تضعیف ارز محلی می شوند

 

با تشکر – خلیل رحمانی

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)