پیوند قیمت، زمان و الگو ( Price , Time & Pattern )

ما با قیمت ها سر و کار داریم اما میزان تغییرات قیمت در بعد زمان و چگونگی الگوهای حرکتی قیمت بدون ارتباط با هم نیستند. رابطه معنی داری بین قیمت، زمان و چگونگی حرکت نیروهای عرضه و تقاضا در بازارهای مالی وجود دارد. منظور از چگونگی حرکت قیمت آرایش های طبیعی و شکل های رفتاری بازیگران بازار است که هم در شیب حرکت ( یا بازدهی) و هم در ترکیب سقف و کف ها دیده می شود.

بازارها از انسان ها و رفتار آنها تشکیل شده است و واکنش انسان ها در طی زمان نسبت به رخدادهای حال و انتظارات آینده شکل می گیرد و معیارهای کلیدی تصمیم گیری مانند ارزش زمانی پول نیز ممکن است در ساختار زمانی روندها نقش بازی کنند. اگر قیمت در طی زمان در حال نزول باشد، خرد عمومی تصمیم گرفته که اکنون زمان مناسبی برای تقاضا نیست و باید در این میان عواملی برای کاهش قیمت وجود داشته باشد. تغییر انتظارات بازار نمی تواند بسیار سریع باشد زیرا بدبینی یا خوشبینی نسبت به آینده در طی زمان بر اساس اطلاعاتی که به تدریج به دست بازیگران بازار می رسد، شکل می گیرد.

نکته کلیدی: پیوند “قیمت، زمان و الگو” بر این نکته تاکید دارد که روندهای بازار به شکلی دارای نظم و هماهنگی هستند به طوری که میزان تغییر قیمت در واحد زمان با حرکت های گذشته هماهنگ و سازگار است.

بنابراین یکی از کارهای که برای پیش بینی زمان انجام می دهیم، تعیین شیب حرکت بازار یا همان بررسی تغییر قیمت در واحد زمان است.

نکته مهم دیگر این است که بر اساس تعریف دوره های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت و شناخت ساختار روندها به برآورد زمانی نزدیک تر می شویم به طور مثال تشکیل یک سقف در یک روند بلند مدت ممکن است به این معنی باشد که بازار با یک دوره میان مدت مثلاً یک تا شش ماه روبرو است. واقعیت آن است که در اکثر موارد اگر بازار بخواهد به روند بلندمدت یا میان مدت خود ادامه دهد، زمان طولانی صرف تصحیح یا حرکت های تثبیتی یا روندهای بازگشتی میان مدت نخواهد شد و حداکثر یک فصل کاری در بازار روند متوقف خواهند ماند.

در اینجا افراد از ابزارهای دیگری نیز کمک خواهند گرفت تا برآوردهای زمانی بدست بیاورند که ان شاء لله پس از اتمام این دوره به صورت تخصصی یک دوره برای این مبحث می توانید دنبال نمائید.

زمان و تاثیر آن بر روی استراتژی

هر استراتژی را طراحی می کنیم، زمان جزئی از آن است زیرا اگر می خواهیم معاملات کوتاه مدت را انجام دهیم طبیعی است که نتیجه زیان یا سود باید در مدت زمانی از چند روز تا چند هفته مشخص شود. بنابراین یک فرد دوستدار روندهای کوتاه مدت به تغییرات قیمت روند در میان مدت و بلند مدت اهمیت می دهد زیرا زمان نقش مهمی در تصمیمات او بازی میکند.

به طور مثال یک کاهش ده درصدی در سرمایه یک معامله گر در ظرف کمتر از یک هفته حساسیت بیشتری برای یک معامله گر کوتاه مدت دارد. پس هر وقت می خواهیم استراتژی را انتخاب کنیم دامنه ای که حاضریم ضرر را قبول کنیم یا سود را شناسایی کنیم به زمان مرتبط می شود.

با تشکر – خلیل رحمانی