روند افزایشی Bull Trends

روند افزایشی از یک رشته سقف و کف قیمت تشکیل شده که در آن هر سقف نسبت به سقف قبلی و هر کف نسبت به کف قبلی در سطح بالاتری قرار دارد.به عبارت ساده تر رشته سقف های بالاتر و کف های بالاتر روند افزایشی را می سازد.

امید به پایدار ماندن روند افزایشی تا زمانی باقی می ماند که هر کف جدید در مقایسه با کف قبلی در سطح بالاتری قرار گیرد یا سقف جدید بتواند نسبت به سقف پیشین در قیمت بالاتری تشکیل شود.

نکته کلیدی: اگر در یک رشته افت و خیز قیمت، پس از تشکیل سقف جدید، کف یعدی در نقطه پایین تری از سقف قبلی شکل گرفت، هنوز شانسی برای پایدار ماندن روند افزایشی وجود دارد. باید دقت کنید که شرط اصلی تشخیص روند افزایشی آن است که کف ها نسبت به هم و سقف ها در مقایسه با هم بالاتر قرار گیرند و نیازی نیست که آخرین کف حتماً در سطح بالاتری از سقف قبلی شکل گرفته باشد.

 برای تشخیص روند افزایشی کافی است سقف های بالاتر و کف های بالاتر را شناسایی کنیم. روند افزایشی تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که بعد از تشکیل هر “کف بالاتر”، بازار قادر باشد سقف بالاتری را نسبت به آخرین سقف به وجود آورد.

www.fxcma.con , Bull Trend

www.fxcma.con , Bull Trend

 

با تشکر – خلیل رحمانی