روند ( Trend )

در طبیعت نیروها و جریان های موافق و مخالف به وفور دیده می شود و مبارزه و ستیز برای کسب قدرت و برتری امری عادی است. درست مانند طبیعت در بازارهای مالی برای بدست آوردن شرایط بهتر در هر معامله بین گروه خریداران و فروشندگان همواره مبارزه وجود دارد، با این وجود این کشمکش و مبارزه از جایگاه دشمنی و خونریزی نیست و در حقیقت رقابتی است که در آن گروه های عرضه و تقاضا برای کشف قیمت، دست یافتن به نرخ های منصفانه و انجام معامله مشارکت می کنند.

روشن است که وجه مشترک بین این پدیده های طبیعی جنبه رقابت آن است. بدست آوردن قیمت مورد دلخواه یا کسب بهترین وضعیت مد نظر  بازیگران بازارها است. آنها تمایل دارند حالت تدافعی یا تهاجمی داشته باشند و در همه حال می توان رفتار آنها را در چارچوب رقابت و مبارزه طلبی برای بدست آوردن سود تحلیل کرد. اگر انسان ها تعیین کننده نرخ ها و قیمت های بازار هستند، می توان چنین پنداشت که بازار روح واحدی از احساسات و انتظارات همه بازیگران آن است و ترس و امید که از جمله ویژگی های طبیعی است، در آن دیده شود. بنابراین همانطور که روانشناسی انسان مفید است، بررسی بازار و روانشناسی آن جالب توجه است. بررسی روندها مهمترین بخش فرایند تحلیل تکنیکی است که جهت و خط سیر فکری بازار به وسیله آن مشخص می شود.

روند چیست؟ از دید آمار روند به مفهوم شیوه تغییرات و چگونگی توزیع داده ها در چارچوب زمانی است. به طور ساده روند قیمت بررسی رابطه تغییرات نامنظم و پیوسته قیمت با زمان است. فرقی نمی کند که این روند مربوط به قیمت سهام باشد یا روند داده های اقتصادی و مالی ، هرگاه تمایل و گرایش عمومی هر داده یا قیمتی را در طی زمان بررسی کنید در حقیقت روند گذشته نقشی در کار تحلیلی شما داشته است.

نکته کلیدی: روند یکی از مهمترین ابزارهای پیش بینی آینده است و به مفهوم چگونگی تغییر توزیع داده ها در طی زمان است.

بدون تردید روندها نه تنها کلیدیترین بحث تحلیل تکنیکی هستند، یکی از اهداف تحلیل و پایه های تصمیم گیری هم به شما می روند. برای پی بردن به چگونگی میزان تغییرات قیمت و درک موقعیت بازار در واحد زمان، تحلیل روند موثرترین اقدام است. بدیهی است تحلیل روند یگانه راه برای پیش بینی مسیر آینده بازار نیست اما به دلیل آنکه مبتنی بر اصول علمی و ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری انتظارات و تعیین عرضه و تقاضا است، یکی از روش های موثر و قابل پذیرش به حساب می آید.

درک انتظارات بازار، شناسایی موقعیت عرضه و تقاضا با تحلیل روند امکانپذیر خواهد بود. استراتژی دنباله روی از روند هنگامی به کار می رود که به درستی انتظارات بازار را تشخیص دهیم.

با تحلیل روند شاخص ها که ما در این سایت نیز منتشر مینمائیم قادر خواهید بود جریان عمومی و انتظارات اکثریت را درک کنید. بررسی روندها در تعیین استراتژی و مدیریت سرمایه سودمند هستند.

پردازش داده ها و اظلاعات گامی به سوی موفقیت است. ابزارهای تحلیل روند دارای این قدرت هستند که اطلاعات نهفته در نمودارهای قیمت را رمزگشایی کنند.

روند دوست شماست، دکتر جورجین لین

تغییرات قیمت در چارچوب زمان تنها یک بالا و پایین شدن ساده نیست و برآیند نیروهای عرضه و تقاضا در آن قابل بازخوانی است، سقف و کف مفهومی اساسی در درک روند قیمت هاست.سقف قیمت در یک روند زمانی شکل می گیرد که پس از رسیدن روند به یک نقطه بالا، قیمت در سطحی پایین تری بسته شود.

به طور مثال: در یک نمودار قیمت از 100 به 180 می رسد و متوقف می شود و در سطح پایین تری بسته می شود ( مثلاً 150 ) در این حالت می گوییم روند در 180 به سقف رسید.

 کف بازار هنگامی ساخته می شود که پس از هر حرکت کاهشی، قیمت پایانی در همان چارچوب زمانی بالاتر بسته شود.(برعکس حالت سقف )

نکته کلیدی: مشاهده می شود که در جریان نوسان و تغییر قیمت از نقطه پایین تا نقطه بالا “سقف” و “کف” با توجه به موقعیت قیمت پایانی پدید آمده است.

با تشکر – خلیل رحمانی