تحلیل فاندامنتال

به روش های مختلف می توان بازارها رو مورد بررسی قرار داد که یکی از مهمترین روش های بررسی بازار ، تحلیل بنیادی ( Fundamental ) است.

تحلیل بنیادی بر خلاف نحلیل فنی و تکنیکی که به چگونگی جابه جایی می پردازد به دلایل جابه جایی قیمت میپردازد. تحلیلگران بنیادی با این موضوع که قیمت چگونه جابه جا می شود کاری ندارند بلکه مرکز توجه آنها بر روی این موضوع است که دلایل حرکت چه بوده است و بدین ترتیب بر این موضوع تمرکز دارند که در آینده چه دلایلی برای حرکت قیمت وجود دارد ، تحلیلگران بنیادی دو عقیده پایه ای دارند:

  • به چه دلیل قیمت در جایگاه فعلی اش قرار دارد

  • نرخ های تعادلی در آینده چه جایگاهی را برای قیمت نشان می دهد و چه ریسک های نرخ های تعادلی آینده را میسازد

این دو عقیده باعث میشود تحلیلگران بنیادی مدام به دنبال عوامل موثر عرضه و تقاضا باشند.
این عرضه و تقاضاست که قیمت را تغییر میدهد و تحلیلگران بنیادی معتقدند اگر عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شناسایی شود خود به خود می توان رفتار قیمت نیز پی برد و با بدست آوردن ریسک های آینده یا نرخ های تعادلی که انتظار می رود قیمت در آن جایگاه باشد و در حال حاضر نیست در جهت مورد انتظار معامله انجام داد.
نکته کلیدی : عوامل موثر بر عرضه و تقاضا که در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار میگیرند در بازار بسیار گسترده هستند . البته گسترده بودن تحلیل بنیادی بدین معنا نیست که شرایط تحلیل بنیادی را زیر سوال ببریم بلکه بر خلاف عقیده که تحلیل بنیادی بسیار مشکل است می توان از طریق مدلسازی و ساده سازی مباحث تحلیل بنیادی به دیدی گسترده در مورد این تحلیل دست یافت.

از دیگر عقایدی که تحلیل گران بازارها را از تحلیل بنیادی روی گردان می کند ، عدم وجود دانش اقتصادی نزد ایشان و درک نکردن گزارش های اقتصادی به خاطر تسلط نداشتن به زبان تخصصی است.

در طول این نوشتار مفاهیم اقتصادی مورد نیاز برای تسلط به تحلیل بنیادی با زبانی ساده و قابل فهم توضیح داده می شود با این شرط که اگر یکی از مباحث برای شما قابل درک نبود به سادگی از آن نگذرید بلکه با تحقیق و پرسش سعی کنید نسبت به تمامی مواردی که در طول نوشتار بنیادی گفته می شود اشراف پیدا کنید

این موضوع از آنجا حائز اهمیت می شود که مباحث بنیادی بسیار بیشتر از سایر روش های تحلیلی نیاز به داشتن پیش زمینه است و این پیش زمینه ها در مباحث به صورت قدم به قدم آموزش داده می شود 

با تشکر – خلیل رحمانی

2/5 - (1 امتیاز)
2/5 - (1 امتیاز)