منشاء رفتارهای مالی و اقتصادی ما 

 

رفتارهای مالی و اقتصادی تحت تاثیر سه جنبه از کنش های انسانی است:

  • ذهنی حساب کردن

  • دخالت احساسات

  • تصمیمات غیر منطقی

 

به همین علت هست که قیمت ها کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی خود تعیین می شوند و شاخص ها بازدهی غیرعادی دارند که در واقع اینکه چرا بازیگران بازار به طور مداوم دچار خطا و اشتباه می شوند ، هسته مرکزی بررسی رفتار انسان ها است.

 

دانش رفتارشناسی مالی به بررسی اشتباهات منظم معامله گران در بازارهای که ریسک در آن ها وجود دارد می پردازد ، یا به عبارتی میخواهد به این موضوع بپردازد که نا کارایی بازارها در نتیجه واکنش های بیش از حد به اطلاعات به وجود می آید و این هیجانات در نهایت به حباب ها در بازارها می انجامد.فی الواقع دانش بررسی رفتار سرمایه گذاران در امور مالی می کوشد که با ارئه نظریه های روانشناختی ، موضوعات غیر عادی و غیر متعارف را توضیح دهد.

 

روانشناسی بازار کلیه احساسات ، نیت ها یا احساسی که مشارکت کنند گان و معامله گران در بازار در طی معاملات ، تجربه و درک می کنند را شامل می شود. این احساسات می توانند به صورت طمع ، ترس ، انتظارات و حالات کیفی باشند که همه عوامل آن در روحیه ، اندیشه و ذهن همه گروه های سرمایه گذار ظاهر می شوند.

 

نظریه های سنتی و مرسوم مالی توضیح می دهند که بازیگران بازار رفتار منطقی و خردمندانه دارند با این حال جنبه های هیجانی در بازار قابل اندازه گیری نیست ، این وضعیت ها می توانند به طور غیر منتظره برآیندی ایجاد کنند که به وسیله روش های معمول بنیادی پیش بینی نمی شود.تحلیلگران تکنیکی معتقدند که قدرت این روش برگرفته از تحلیل روانشناسی یازار است و برای همین است که احساس بازار از آن قابل درک و دست یافتنی است و برای پی بردن به احساس اکثریت خریداران و فروشندگان  ، تغییرات قیمت و روند بررسی می شود. به طور مثال اگر قیمت در یک جهت رو به بالا حرکت کنند در حقیقت احساس و ذهنیت بازار افزایشی است.

  تصمیم خردمندانه است که منجر به رفتار خردمندانه میشود و این تصمیم خردمندانه روش یا مراحلی است که به وسیله آن انتخابی صورت میگیرد که در نتیجه آن بهینه ترین سطح از سودمندی یا رضایت مندی برای هر فرد ایجاد می شود. در نظریه های سرمایه گذاری و اقتصادی بر این نظریه تاکید می شود که مردم در فعالیت های خود چه در مخارج مصرفی و چه در زمینه سرمایه گذاری رفتاری خردمندانه دارند، تصور نکنید که اگر تصمیمی بگیریم که بیشترین سود را برای آن متصور باشیم یا شاخصی را انتخاب کنیم که مزایای زیادی را به دنبال داشته باشد ، آن را باید لزوماً خردمندانه توصیف کرد در عمل تصمیمی خردمندانه است که رضایتمندی ما را تامین کند و از همه مهمتر از لحاظ ذهنی و احساسی کاملاً خشنود باشیم

با تشکر خلیل رحمانی

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)