بخش پشتیبانی

Cot Reports

www.fxcma.com, US Dollar With Cot Data نمودار شاخص دلار به همراه داده های کوت

CFTC Report Analysis – 13 August 2018

CFTC Reports – Cot Analysis (Sentiment) Update: 13 August 2018 گزارش کمیسیون معاملات آتی…

www.fxcma.com , us dollar cot large speculators sentiment

CFTC Report Analysis – 31 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 31 July 2018 خالص معاملات…

www.fxcma.com , Cot Analysis

CFTC Report Analysis – 23 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 23 July 2018 خالص معاملات…

www.fxcma.com , Sentiment Analysis ( Cot Report )

CFTC Report Analysis – 16 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 16 July 2018 معاملات سفته…

www.fxcma.com , cot Analysis

CFTC Report Analysis – 01 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 01 July 2018 CAD Bears Increase Shorts Just…

www.fxcma.com , cot reports

CFTC Report Analysis – 25 June 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 25 June 2018 Speculators Slash EUR, GBP &…