آموزش تئوری امواج الیوت Elliot Wave Analysis

موضوع: تاریخچه تئوری الیوت

رالف نلسون الیوت خالق سبک تئوری امواج الیوت تشخیص داد که بازار از کنش ها و پاسخ های گروه های شرکت کننده ساخته می شود که این پاسخ ها هم جهت رفتار ها و واکنش های دیگر گروه ها به شکل یک دوره و چرخه اتفاقات ظاهر می شود. این مجموعه اتفاقات یک فرآیند است که از هر دوره حاصل و در یک الگو معتبر قابل پیشگویی از رفتارهای دوره های خوشبینی و بدبینی افراد دیده میشود. این الگو ها در چارت قیمتی خود نمایی میکنند به راحتی می توانند بازتاب حالت های پیچیده و گوناگون روانشناسانه مختلف شرکت کننده در بازار باشد.

 

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)