آموزش تئوری امواج الیوت Elliot Wave Analysis

موضوع: مقدمات تئوری الیوت

یکی از کارهای مهم جناب الیوت ، دسته بندی امواج و حرکات بازار های مالی بود که سعی کرد الگوهای حرکت و روند قیمتی بازار های مالی را شناسایی کند و در نهایت موفق شد رفتارها را در قالب چندین الگو ( Pattern ) معرفی کند که ما آن را نظریه موج الیوت می شناسیم.

 تئوری امواج الیوت