بخش پشتیبانی

Elliot

www.fxcma.com, elliotwave الیوت ویو - روند چیست

آموزش الیوت ویو – روند چیست؟

آموزش الیوت ویو Elliot Wave Theory   موضوع: آموزش الیوت ویو – روند چیست؟…

www.fxcma.com

سخنی در باب تئوری امواج الیوت

تاریخچه و نوع تفکر شکل گیری این سبک تحلیل رالف نلسون الیوت تشخیص داد…