بخش پشتیبانی

Shraz

www.fxcma.com , Iran Market ShRaz Analysis

تحلیل شراز – 29 مردادماه 1397

تحلیل سهام شراز – پالایشگاه نفت شیراز همانطور که در چارت مشخص است قیمت…