بخش پشتیبانی

Non-Farm Payrolls

www.fxcma.com, nfp اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا

اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – یک فوریه 2019

اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا NFP – US Non-Farm Payrolls امروز تمام توجه بازار به خبر…