بخش پشتیبانی

NGAS

www.fxcma.com, NGAS Analysis تحلیل گاز طبیعی

تحلیل گاز طبیعی – 14 مارس 2019

تحلیل گاز طبیعی Natural GAS Analysis   ریزش که از 14 نوامبر 2018 آغاز…