بخش پشتیبانی

Kenoor

www.fxcma.com , Iran Market KeNoor Analysis

تحلیل کنور – 6 شهریور ماه 1397

تحلیل سهام کنور – صبانور در ادامه تحلیل قبلبه نظر کم کم قیمت برای…