بخش پشتیبانی

brokers

www.fxcma.com, brokers model انواع بروکر، کارگزاران

ساختار و اهداف کارگزاران

ساختار و اهداف کارگزاران (بروکرها)   ما در این قسمت به دلیل اینکه اقتصاد…