بخش پشتیبانی

bank

www.fxcma.com, world bank بانک جهانی

بانک جهانی

گروه بانک جهانی بانک جهانی در سال پایانی جنگ جهانی دوم 1945 به منظور…