بخش پشتیبانی

world trade organisation

www.fxcma.com, WTO سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی به اختصار WTO   این سازمان در سال 1995  برای وضع…