بخش پشتیبانی

کوت آنالیز

www.fxcma.com, US Dollar With Cot Data نمودار شاخص دلار به همراه داده های کوت

CFTC Report Analysis – 13 August 2018

CFTC Reports – Cot Analysis (Sentiment) Update: 13 August 2018 گزارش کمیسیون معاملات آتی…

www.fxcma.com , us dollar cot large speculators sentiment

CFTC Report Analysis – 31 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 31 July 2018 خالص معاملات…

www.fxcma.com , Cot Analysis

CFTC Report Analysis – 23 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 23 July 2018 خالص معاملات…

www.fxcma.com , Sentiment Analysis ( Cot Report )

CFTC Report Analysis – 16 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis ( Sentiment ) Update: 16 July 2018 معاملات سفته…

www.fxcma.com , cot Analysis

CFTC Report Analysis – 01 July 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 01 July 2018 CAD Bears Increase Shorts Just…

www.fxcma.com , cot reports

CFTC Report Analysis – 25 June 2018

CFTC Reports – Cot Analysis  Update: 25 June 2018 Speculators Slash EUR, GBP &…

www.Fxcma.com , Cot Analysis Software

آموزش تحلیل انتظارات – نرم افزار تحلیلی

نرم افزار تحلیلی کوت آنالیز برای اندروید COT Analysis Tool’s ما برای بررسی داده…

www.fxcma.com , cot analysis

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی در گزارشات

نکاتی در گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report  قبل از اینکه به نرم افزار…

www.fxcma.com , cftc report

آموزش تحلیل انتظارات – بررسی گزارشات

بررسی گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report خوب در این درس پس از ارائه…

www.fxcma.com , cftc

آموزش تحلیل انتظارات – نکاتی از سبک کوت آنالیز

  نکات نحلیل کوت (Cot Analysis گزارشات کمیسیون معاملات آتی CFTC Report)  در ادامه…