بخش پشتیبانی

هدف

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری   هرم معکوس هدف گذاری  در برنامه ریزی…

www.fxcma.com, goal هذف

دسته بندی اهداف

دسته بندی اهداف : بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت   فقیر به دنیا…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

   زمانی که فهرست خواسته ها و آرزوها نوشته شد و از بین آنها…

www.fxcma.com, hadaf هدف گذاری

هدف گزینی درست

ما زندگی آرزومندانه و هدفمندانه داریم که عبارتند از:   زندگی آرزومندانه: ظاهرش جذابه…