بخش پشتیبانی

هدف زندگی

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری   هرم معکوس هدف گذاری  در برنامه ریزی…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

   زمانی که فهرست خواسته ها و آرزوها نوشته شد و از بین آنها…