بخش پشتیبانی

نفت

www.fxcma.com, Oil Analysis

Oil Analysis – 01 August 2018

Oil ( WTI ) Analysis UPDATE: 01 August 2018 Key Support: 66.98, 65.03, 62.69…

www.fxcma.com , oil analysis ( WTI Analysis )

Oil Analysis – 24 July 2018

Oil ( WTI ) Analysis UPDATE: 24 July 2018 Key Support: 66.98, 65.03, 62.69…

www.fxcma.com , Oil Analysis

Oil Analysis – 10 July 2018

Oil Analysis Update: 10 July 2018 Key Support: 70.71, 66.98 Key Resistance: 78.03, 74.26 در…