بخش پشتیبانی

موفقیت

www.fxcma.com, Goal هدف و موفقیت

سناریو نهایی موفقیت

5.0 03 سناریو نهایی موفقیت در هدف گذاری   هرم معکوس هدف گذاری  در…

www.fxcma.com, goal هذف

دسته بندی اهداف

5.0 01 دسته بندی اهداف : بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت   فقیر…

www.fxcma.com, پرورش هدف

پرورش هدف

5.0 01    زمانی که فهرست خواسته ها و آرزوها نوشته شد و از…

www.fxcma.com, hadaf هدف گذاری

هدف گزینی درست

5.0 01 ما زندگی آرزومندانه و هدفمندانه داریم که عبارتند از:   زندگی آرزومندانه:…

www.fxcma.com, success موفقیت

قانون نانوشته موفقیت

5.0 03 داستان رسیدن آدم ها به آرزوهایشان به همین سادگی ها هم نیست!…