بخش پشتیبانی

سازمان جهانی

www.fxcma.com, WTO سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی به اختصار WTO   این سازمان در سال 1995  برای وضع…