بخش پشتیبانی

ترید

www.fxcma.com

تشبیه بازار با دریا برای درک وسیع تر

تشبیه بازار (بورس ها) الاخصوص بازار ارز را با دریا (اقیانوس) در این دریا…