بخش پشتیبانی

بانک مرکزی ژاپن

www.fxcma.com, Bank of Japan BOJ بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی ژاپن BOJ

5.0 01 بانک مرکزی ژاپن BOJ   این بانک مرکزی با نام های مختلفی…