بخش پشتیبانی

بانک مرکزی اروپا

www.fxcma.com, ECB european central bank بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ECB

بانک مرکزی اروپا Central Bank of Europe در اول ژوئن سال 1998 تاسیس شد…