بخش پشتیبانی

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک ثابت

0.0 00 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد )…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – مدیریت هرمی

5.0 01 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی ) در روش…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – آنتی مارتینگل

5.0 02 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( آنتی مارتینگل )  اشاره شد…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – میانگین هزینه

0.0 00 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( میانگین هزینه ) در بحث…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش مارتینگل

0.0 00 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مارتینگل ) مارتینگل به اختصار…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش حجم ثابت

5.0 01 روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( حجم ثابت ) مدیریت سرمایه…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – وابستگی معاملات

0.0 00 وابستگی معاملات وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – نسبت بازگشت از زیان

0.0 00 نسبت بازگشت از زیان یا Drawdown  این مفهوم به طور ساده بیان…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – حفظ ریسک

0.0 00 حفظ ریسک در طول یک معامله تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری…

www.fxcma.com

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – ریسک و رابطه با سود

0.0 00 ریسک و رابطه با سود ریسک به روی دادن یا روی ندادن…