تحلیل بازار مالی و سرمایه ایران

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 18 مهرماه 1397

LeKema Share Analysis Update: 10 October2018  ( تحلیل سهام لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران …

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

LeKema Share Analysis Update: 28 August 2018 ( تحلیل سهام لکما ( کارخانجات مخابراتی…

www.fxcma.com , Iran Market KeNoor Analysis

تحلیل کنور – 6 شهریور ماه 1397

KeNoor Share Analysis Update: 28 August 2018 ( تحلیل سهام کنور ( صبانور  تاریخ…

www.fxcma.com , Iran Market ShRaz Analysis

تحلیل شراز – 29 مردادماه 1397

ShRaz Share  Analysis Update: 20 August 2018  تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز…

www.fxcma.com , Iran Market House Analysis

تحلیل نسبت مسکن به نفت – 24 مردادماه 1397

Ratio House Vs OilIrr Analysis Update: 15 August 2018  تحلیل نسبت قیمت متوسط آپارتمان…

www.fxcma.com , Iran Market Feolay Analysis

تحلیل فولای – 23 مردادماه 1397

FeOlay Share  Analysis Update: 14 August 2018  تحلیل سهام فولای – فولاد آلیاژی یزد…

www.fxcma.com , Iran Market Mafakher Analysis

تحلیل مفاخر – 16 مردادماه 1397

Mafakher Share  Analysis Update: 7 August 2018  تحلیل سهام مفاخر – فناوری اطلاعات خوارزمی…

www.fxcma.com , Iran Market Khodro Analysis

تحلیل شاخص خودرو به دلار – 15 مردادماه 1397

Khodro Index (Dollar)  Analysis Update: 6 August 2018 تحلیل شاخص خودرو (نسبت به دلار) …

www.fxcma.com , Iran Market KhGostar Analysis

تحلیل خگستر – 15 مردادماه 1397

KhGostar Share Analysis Update: 6 August 2018 ( تحلیل سهام خگستر ( سرمایه گذاری ایرانخودرو …

www.fxcma.com , Iran Market Betrans Analysis

تحلیل بترانس – 14 مردادماه 1397

BeTerans Share Analysis Update: 5 August 2018 ( تحلیل سهام بترانس ( ایران ترانسفو  تاریخ…