بازار ایران و اقتصاد

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 18 مهرماه 1397

LeKema Share Analysis Update: 10 October2018  ( تحلیل سهام لکما ( کارخانجات مخابراتی ایران …

www.fxcma.com , Iran Market LeKema Analysis

تحلیل لکما – 6 شهریور ماه 1397

LeKema Share Analysis Update: 28 August 2018 ( تحلیل سهام لکما ( کارخانجات مخابراتی…

www.fxcma.com , Iran Market KeNoor Analysis

تحلیل کنور – 6 شهریور ماه 1397

KeNoor Share Analysis Update: 28 August 2018 ( تحلیل سهام کنور ( صبانور  تاریخ…

www.fxcma.com , Iran Market Gold Coin Analysis

تحلیل سکه – 31 مردادماه 1397

Gold Coin/ Rial Analysis Update: 22 َAugust 2018  تحلیل سکه به ریال – میان…

www.fxcma.com , Iran Market ShRaz Analysis

تحلیل شراز – 29 مردادماه 1397

ShRaz Share  Analysis Update: 20 August 2018  تحلیل سهام شراز – پالایش نفت شیراز…

www.fxcma.com , Iran Market House Analysis

تحلیل نسبت مسکن به نفت – 24 مردادماه 1397

Ratio House Vs OilIrr Analysis Update: 15 August 2018  تحلیل نسبت قیمت متوسط آپارتمان…

www.fxcma.com , Iran Market OilIrr Analysis

تحلیل نفت به ریال – 23 مردادماه 1397

OilIRR  Analysis Update: 14 August 2018  تحلیل نفت به ریال  تاریخ : 23 مرداد…

www.fxcma.com , Iran Market Feolay Analysis

تحلیل فولای – 23 مردادماه 1397

FeOlay Share  Analysis Update: 14 August 2018  تحلیل سهام فولای – فولاد آلیاژی یزد…

www.fxcma.com , Iran Market Gold Mesghal Analysis

آپدیت تحلیل آبشده – 20 مردادماه 1397

Gold Mesghal  Analysis Update: 11 August 2018  تحلیل طلا – مثقال 17 عیار تاریخ…

www.fxcma.com , Iran Market Mafakher Analysis

تحلیل مفاخر – 16 مردادماه 1397

Mafakher Share  Analysis Update: 7 August 2018  تحلیل سهام مفاخر – فناوری اطلاعات خوارزمی…