بخش پشتیبانی

تحلیل فاندامنتال

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – دلایل حرکت قیمت

دلایل حرکت قیمت دو دلیل برای حرکت قیمت وجود دارد ، یا عرضه و…

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – عرضه و تقاضا

منحنی عرضه و تقاضا معمول ترین محاوره در بازار تبادلات کلمه ارز است ….

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – مقدمه

تحلیل فاندامنتال به روش های مختلف می توان بازارها رو مورد بررسی قرار داد…

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – پیشگفتار

بازارهای مالی با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و…