Home Education Fundamental Analysis

Fundamental Analysis

Fxcma Trader’s Group - Fundamental Analysis

The fundamental analysis studies and analyzes the factors, and economic, political, and social news, and crises that affect the supply and demand in financial markets, thereby determining the target rate, Trend, and preference of market traders. Fundamental analysts follow two important goals,

A) Based on theories, where is the Equilibrium rate of the Asset?

B) What are the current and future risks of the Financial Markets?

تحلیل بنیادی به بررسی، تجزیه و تحلیل عوامل و اخبار اقتصادی، سیاسی-اجتماعی و بحران هایی می پردازد که بر عرضه و تقاضای ارز اثر دارند و بدینوسیله نرخ هدف، جهت و ارجحیت معامله گران بازار را مشخص می کند. تحلیل گران بنیادی دو هدف مهم را دنبال می کنند

الف) بر اساس تئوری ها، نرخ تعادلی جفت ارز مورد نظر کجاست

ب) ریسک های جاری وآینده بازار ارز چگونه است

www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – تشخیص دوره های رونق و رکود

دوره های کسب و کار دوره های کسب و کار به سیکلی گفته میشود که در آن شرایط اقتصادی یک کشور از رونق به رکود...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – دلایل حرکت قیمت

دلایل حرکت قیمت دو دلیل برای حرکت قیمت وجود دارد ، یا عرضه و تقاضا در بازار بر اساس عواملی دستخوش تغییر شده است و...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – مقدمه

تحلیل فاندامنتال به روش های مختلف می توان بازارها رو مورد بررسی قرار داد که یکی از مهمترین روش های بررسی بازار ، تحلیل بنیادی...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – شاخص های خبری اقتصاد

شاخص های خبری شاخص های خبری کوتاه مدت داده هایی هستند که بسته به آمار ، اطلاعات و گزارش هایی که منتشر می کنند حاوی...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – پیشگفتار

بازارهای مالی با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیر مجموعه‌ ای از...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – نرخ بهره

نرخ بهره  ( Interest Rate  ) در مراحل اولیه اشاره کردیم که دو دلیل عمده برای عرضه و تقاضا هر ارز وجود دارد که عبارتند...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – آشنایی با تقویم اقتصادی

شاخص های خبری اقتصادی چیست؟ پس از آنکه در درس های قبل با شرایط کلی اقتصادی و عوامل تاثیر گذار بر نرخ های ارزها در...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – فراریت

فراریت (Volarity) به طور متوسط هر جفت ارز در بازار تبادلات ارزی گرایش دارد که روزانه یک درصد (1%) از ارزش ذاتی خود را جابه...
Www.Fxcma.coM

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – بازدهی و ریسک

تحلیل بازدهی به مقدار درصد تقویت و تضعیف هر ارز به صورت منفرد در مقابل سایر ارزها بازدهی گفته می شود. در جدول بازدهی...
www.fxcma.com

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) – خصوصیات ارزها

خصوصیات انحصاری هر ارز اطلاع از شرایط کلی بازار در کنار خصوصیات هر ارز جز لاینفک در مطالعات و تجزیه و تحلیل اقتصادی می باشد...